مؤسسه نجم آسیا با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۵۷۷ و شماره ثبت ۳۰۳۸۷  فعالیت خود را با طراحی – اجرا و راه اندازی دهها وب سایت خبری آغاز و با نگاه ویژه به رشد اقتصادی پیش رو، در دولت تدبیر و امید و ضرورت اجتناب ناپذیر توجه خاص و بسیار ویژه به صاحبان صنایع، مدیران اقتصادی و تجار و … (در حقیقت افراد مهم اقتصادی)؛ ایده طراحی و اجرای پرتال تشریفات تجاری ایران به آدرس اینترنتی www.irancip.ir متولد شد.